Declaració de Protecció a la Infància

INTRODUCCIÓ

La protecció dels nens i les nenes és un àmbit d'actuació que ha de suposar una obligació per a les organitzacions socials . A la Fundació Educació Catòlica de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat considerem que es tracta d'un repte fonamental que hem de visibilitzar i enfrontar a la nostra feina diària.

 

DEFINICIÓ DE VIOLÈNCIA A L’INFANT

Per a la nostra Fundació, la violència a l’infant és qualsevol situació generada per acció o omissió d’una persona, grup de persones, organització o institució sobre un nen, nena o adolescent, en què en aquesta situació hi ha un clar i evident desequilibri de poder entre qui perpetra i qui rep la conducta. La violència infantil es pot donar en diferents manifestacions: física, psicològica, sexual, emocional, institucional... i genera un impacte negatiu en els nens i nenes que la reben”.

 

VISIÓ EN ÀMBIT DE PROTECCIÓ

Tenint en compte que a la feina diària (en el dia a dia) poden sorgir conflictes i situacions de violència:

§  Volem esforçar-nos a garantir el benestar de tots els nens i nenes que participen en les nostres activitats.

§  Entenem que han de tenir un espai de desenvolupament físic, emocional i psicològic sa i segur.

§  Creiem en el bon tracte dels professionals, els voluntaris i el personal de la nostra Fundació com a element essencial de les relacions amb els nens, nenes i adolescents.

 

COMPROMÍS INSTITUCIONAL

El nostre compromís com a institució en aquesta matèria és molt clar i es concreta en la construcció d’una política integral de protecció a la infància ( afegir si tingués un nom). El contingut d'aquesta política marcarà tots els aspectes rellevants en matèria de protecció a la infància de la nostra organització.

 

ABAST

Apostem perquè aquesta política sigui coneguda , difosa i respectada per tots els treballadors, voluntaris i personal en pràctica de la Fundació, independentment de la posició a l'organigrama de la Fundació i de les seves funcions. Així mateix, la nostra política serà socialitzada amb les nostres organitzacions sòcies, amb altres entitats i amb proveïdors perquè sigui igualment coneguda i respectada.


 

PRINCIPIS EN ELS QUALS ES BASA

La política de protecció de la infància de la nostra Fundació està basada en els següents principis .

§   Benestar del nen i de la nena.

§  Respecte dels drets de la infància.

§  Interès superior del nen/de la nena, compliment de les normatives legals.

§  Participació infantil.

Així mateix, prenem com a referència per al nostre treball diari la Convenció sobre els drets de l'Infant com a principal instrument de protecció de la infància i les normes internacionals de protecció a la infància elaborades per Keeping Children Safe : política, personal, procediments i rendició de comptes. A més ens regula a nivell estatal la LOPIVI, Llei Orgànica 8/2021 de 4 de juny per a la Protecció contra la Violència a la Infància i l’Adolescència.

 

OBJECTIUS DE LA POLÍTICA

La política de protecció suposa un element essencial per impulsar un procés institucional de generació d’una cultura de protecció a la infància en diferents àmbits i amb diversos elements. Els objectius fonamentals de la política de protecció de la nostra Fundació estan centrats en:

§  Analitzar tots els elements de treball de la nostra Fundació des d'una perspectiva de possibles riscos per a la infància i la seva protecció.

§  Disposar d’una sèrie d’accions de prevenció i mitigació dels riscos per a la infància.

§  Garantir que tots els professionals, voluntaris i adults que participen a les activitats de la nostra Fundació estiguin formats en protecció de la infància.

§  Detallar els procediments i els protocols per actuar en cas de possibles situacions de desprotecció de la infància.

§  Disposar d’indicadors adequats per donar seguiment als objectius marcats per a la protecció de la infància.

 

CONCLUSIÓ

La Fundació, mitjançant aquesta declaració, plasma el seu compromís ètic i institucional amb el benestar de la infància amb què treballem, fent el primer pas dins un procés decidit per garantir els seus drets fonamentals.

 

 

Sant Feliu de Llobregat, 27 d’abril de 2022